Anda di sini

PPPSM deka ngenataika 7 resolusyen ngagai Opis Menteri Pelajar

Advertisement

KUCHING: ‘Persidangan Kebangsaan Pengurusan Pedidikan Pengetua Sekolah Malaysia’ ke-53 (PPPSM) udah mutuska dua pekara besai ke patut dikemeratka.

Yang Dipertua (YDP) Kepala Pengajar Sekula Ma­laysia (MPSM) Muhamad Khailani Abdul Jalil madah aum sekali tu netapka dua pekara besai, netapka Peram­bu Pemansang Pelajar (PPP) ulih ditegutka nyengkaum perambu ke ulih dikena dalam timpuh ke panjai.

“Tu reti nya kami bera­tika atur ke patut dititih lalu dikena dalam kelas laban kelas tu penentu pemujur ngagai PPP.

“Enti sekula enda mujur ngaga nya, Opis Menteri Pelajar pan enda mujur. Sekula pekara ke berat,” ku Muhamad Khailani.

Iya madah munyi tu lebuh dikerandau sepengudah Nutup Aum Kebangsaan PPPSM ke-53 ti ditutup ulih Sapit Kepala Direktor Pelajar Malaysia (pampang Operasi Pelajar) Dato Sufaat Tumin di hotel Riv­erside Majestic ditu, kemari.

Dalam aum empat hari nya, raban kepala pengajar sereta opis pelajar ke dalam 527 penyerta ari serata menua, baum mansutka tujuh reso­lusyen alai semua ‘resolusyen’ ke digaga nya kena ngema­nahka agi operasi di sekula.

Resolusyen ti dibacha Sek­retari MPSM Asiah Husin, minta nambah ungkup kena ngaduka sekula (PCG utai ke dipelajar, ukai utai ke dipelajar, buding enggau sekeda utai bukai) ulih digaga enggau jampat ngambika ulih kena beratika transformesyen pekara bekait enggau pelajar ulih digaga; semua sekula sekondari dilis nyadi Sekula Gred A aja; Nikika Elawin Tanggung Pengawa Kepala Pengajar ari RM150 ngagai RM600; Nambah penyam­pau pangku pengawa Kepala JUSA C ari 20 ngagai 40 lalu ngisi pengawa puang tu enggau jampat; Meri kuasa autonomi ngagai Kepala Pen­gajar ngambika ulih ngadu atur Opis Menteri Pelajar Malaysia (KPM) nitihka kreativiti enggau inovsi lalu berundingka pengulih sekula; Nembiak ke nurun sekula lebih ari 85% aja dikemendar ngambi peresa nyadi chalun sekula; Kolej Vokasional patut nyendiaka kos penge­landik ke nembiak ke enda teulihka gred manah.

“Semua resolusyen ke diga­ga kami nya kena ngemanahka agi atur sereta perengka guna operasyen kelimpah ari kami mega beratika peniki elawin kepala pengajar ke udah lama enda dipansik, kebuah kami nandu pekara elawin kepala pengajar ke ngelamatu diba­yar RM150 aja.

“Kami pan enda minta mayuh, semina nambah aja,” ku iya.

Ba pekara resolusyen ke minta 85% aja nembiak sekula dikemendar ngambi peresa nyadi chalun sekula, iya madah diatu, gred sekula digaga ulih EPRD lalu kelai ke besai, iya nya lebuh semua gred, semua kategori nya sebaka magang.

“Keterubah, ngaga gred sekula tu utai ke lama, laban bisi sekeda sekula udah beru­bah laban gred nya nitihka pemayuh nembiak dalam sekula nya.

“Reti nya, enti penyampau nya udah berubah, kami begu­naka siti proses ngaga gred baru. Sekula gred A, ngaul penyam­pau elawin ngagai ketuai bidang. Gred B, penyampau elawin ngagai ketuai-bidang dalam RM60 enda ulih dibayar laban gred tu dichiri ari dalam.

“Nya alai kami minta ngam­bika atur tu ulih digaga di semua sekula ngena gred ke sebaka eng­gau semua ketuai bidang diberi penambah elawin,” ku iya.

Ba atur 85% nembiak ke tau nyadi chalun sekula maya peresa ku iya, atur ke diatu ku iya, semua nembiak ke udah ngerijista ngambi peresa di pun taun (enti nitih ninting bulan Mac), semua chalun ke beperesa nya chalun sekula, enda ngira nembiak nya nu­run sekula tauka enda tang kadang-kadang sekeda nem­biak lama enda besekula tang semina datai ngambi peresa aja, laban nya hak iya.

“Nya alai, kami minta atur baru ngagai ‘Lembaga Peperiksaan’’ tu baka chunto, peresa SPM, semina penatai tauka nurung ngagai ke­las nya chukup nitihka atur baru tau beperesa…Baka di universiti.

“Enti enda chukup, tau ngambi peresa tang nyadi cha­lun luar ukai chalun sekula,” ku iya.

Kelimpah ari nya, Muhamad Khailani madah dalam meri kuasa autonomi ngagai kepala pengajar, reti nya kepala pen­gajar diberi mandat ngaga atur, netapka kemisi sekula (ambika chunto) laban baka ke diatu iya ditetapka KPM.

“Autonomi kuasa tu semina kena kepala pengajar ngemu­jurka atur pejalai sekula.

Autonomi mega ari pen­gawa nyaga sekula nya dalam konteks semua taja pan udah bisi tang enda entu tegut endar,” ku iya lalu nambah autonomi tu permbu keteru­bah iya deka dibantai ngagai KPM.

Advertisement