Anda di sini

Rega murah insap dibai belalai terus popular

Advertisement

Endang nemu diri tau kena ukum tang nadai chara bukai dikena ngemantupka gian nginsap

KUCHING: Taja pan nemu diri tau dilempai ukum enggau mata duit sereta jil enti ditangkap meli insap ti dibai nengah chara belalai ke menua tu, orang nginsap mengkang bebelika insap nya dikena ngemantupka gian sida.

Tinjau Utusan Borneo kemari ba sekeda orang ba mengeri Kuching madahka sida milih insap nya ketegal rega insap nya jauh murah ari  rega insap ti dibai nengah alur ti betul tauka bechukai.

Ku seiku orang ti dikerandau ba sebengkah kulau di King Centre kemari, rega insap ti dibai nengah chara belalai tauka enda bechukai iya nya urung RM1.80 ngagai RM4.00.

“Insap ti bechukai manggai ba rega RM10 lalu enda bangat ulih dipelanja kami ke balat nginsap. Kekadang dalam sehari kami ulih ngabiska dua kutak insap, retinya nyau RM20 belanja insap sehari.

“Kapa meli insap ke mar nya, insap ke murah bisi dijual baruh ari RM4 sekutak iya nya 20 batang insap, sama meh asai nya,” ku iya.

Iya mega madahka insap rega murah nya ukai semina dibeli raban orang ke kurang pemisi tang mega dibeli orang kaya lalu ketegal nya insap tu deka majak dijual taja pan nengah chara belalai.

Tang taja pia, iya madah sida enda sengapa ngayanka kutak insap nya ngagai mensia mayuh kelebih agi ba mija makai di kedai kopi.

“Kami bejejimat lalu enda sengapa ngayanka kutak insap. Kami nemu pengawa meli insap nya sigi salah lalu tau diukum enti ditangkap ijinsi penerit adat,” ku iya ti udah lebih 20 taun nginsap.

Seiku agi orang nginsap ti dikerandau ba sebengkah kedai kopi di BDC, Kuching madahka insap murah ulih dibeli ba sebarang kedai renchit lalu tebal agi dijual belalai.

Ku iya, nyauka semua kedai renchit diserata Kuching bisi nyual insap murah ke bemacham bansa lalu sekeda nya datai ari Indonesia.

“Insap bansa kretek tauka Gudang Garam tebal agi dibai tama ari menua Indonesia ke alai kitai nyadang insap putih baka Rave, Parkway sereta ke bukai datai ari Bintulu.

“Tuke ke nyual mega enda sebarang nyual insap, enti gamal orang nya suah dipeda meli, nya baru iya berani nyual ketegal nangika orang nya polis tauka ari ijinsi penerit adat bukai,” ku iya.

Iya nambah, seagi insap murah nya mengkang nerima pinta ari mensia mayuh, insap nya sigi deka majak dijual ba mengeri tu lalu pengawa matau penama insap nya dilempaika ngagai ijinsi ke bekaul.

Tau diperatika nuan ba kedai kopi tu, tebal agi sida ke nginsap sigi meli insap murah, tandu iya.

Tinjau ba sekeda kedai ti dipelaba nyual insap murah enda nerima kerejasama ari orang bempu kedai lalu baka ke disadang sida sigi enggai ditemu ijinsi penerit adat.

Nitihka riput ba sebengkah surat kabar menua ‘The Star’ kemari, ubah ba ‘Control of Tobacco Product Regulations 2004 – Food Act 1983’ ti baru diterit Hari Tiga tu tadi netapka ukai semina salah nyual kutak insap ti enda ngundan jaku lalau pasal pengerai ari perintah tang mega salah enti kitai nyadi orang meli insap ke bansa nya.

Nengah ubah ti digazet ba bulan Jun taun ke udah, orang meli baka orang ke nyual tau diukum mata duit nyentukka RM10,000 tauka dua taun jil, tauka kededua nya sekali.

Akta baru nya dikena ngambika tau matau pengawa mai insap nengah chara belalai tama ngagai menua tu.

Pasal 15(4A) akta nya nyebut: “Nadai seiku orang tau  nyual, meli tauka ngembuan kutak insap tauka kartun insap ti enda dichelak enggau jaku tagang sereta gambar lalau pengerai.”

Kutak insap ke nadai ngembuan jaku tagang dipelaba dibai tama belalai seraya kilang insap di Malaysia udah nitihka atur chelak enggau jaku tagang beberapa taun ke udah.

Advertisement